Aktualności

Najbliższe szkolenia

Nasi klienci

etykieta wizerunkowa w urzędach

Dobrze skomponowany strój jest podstawą autoprezentacji.  Poprzez świadomy wybór elementów garderoby zmuszamy innych, by patrzyli na nas w pozytywny sposób, prowadzili negocjacje według naszych reguł i postępowali zgodnie z naszymi preferencjami. Od urzędnika XXI wieku wymaga się kompetencji w każdym zakresie, także wizerunkowym.

Czytaj więcej

Jak zostać małym dyplomatą?

Mały dyplomata to ktoś, kto może zostać dużym strategiem, przywódcą,  a nawet komandosem, który poprzez upór, siłę i niezłomny charakter oraz stosowane codziennie zasady dobrego wychowania, będzie mógł wpływać na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

Czytaj więcej

Instytut Dyplomacji Ekonomicznej – realne wsparcie dla przedsiębiorców

Instytut Dyplomacji zaprasza Państwa do współpracy w  obszarze dyplomacji ekonomicznej. Zrealizowalam ponad 2000 godzin doradztwa dla przedsiębiorców. Przygotowalam kilkadziesiąt strategii, planów rozwojowych, diagnoz, koncepcji marketingowych i planów PR. Prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji i negocjacji międzynarodowych.

Ułatwiam polskim przedsiębiorcom dostęp do rynków zagranicznych oferując wsparcie w zakresie komunikacji międzynarodowej, negocjacji handlowych, komunikacji wizerunkowej, akcji brandingowych oraz budowania trwałej współpracy na rynkach międzynarodowych. Co więcej, robię to z sukcesem!

Oferuję wstępne konsultacje dotyczące projektów biznesowych dotyczących rynków tj. ZEA, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, USA, Dania, Czechy, Ukraina, Rosja, Bialoruś, Hiszpania, Austria, Szwajcaria, Chiny, Japonia – w tym: zaznajomienie z realiami gospodarczymi,opis funkcjonowania środowiska biznesowego, ocena perspektyw planowanego przedsięwzięcia oraz pomoc w uruchomieniu oddzialu lub filii.

Współpracuję ze start-upami pomagając im przygotować się do pozyskania inwestora poprzez kompleksowe przygotowanie materiałów, prezentacji, pitch decku inwestorskiego.

 

lewiatan eksport

jit-englishMPO2

 

Słupsk

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

„Zgodnie ze słownikiem dyplomacji G. Berridge’a i A. Jamesa, „dyplomacja ekonomiczna” (economic diplomacy) powiązana jest z przyjętą polityką gospodarczą, włączając w to pracę delegacji na konferencjach organizowanych przez instytucje międzynarodowe (np. WTO). W ramach dyplomacji ekonomicznej zatrudnieni są zatem odpowiedni specjaliści z tego zakresu, realizujący szczególne cele polityki zagranicznej państwa. Jednak najważniejsze wydaje się to, że dzięki dyplomacji ekonomicznej kraje regularnie i kompleksowo komunikują się ze sobą i, jak wskazuje S.K. Rana, maksymalizują narodowe korzyści w różnych obszarach i rodzajach działalności, jak handel, inwestycje i inne formy wymiany. W tym miejscu należy zatem zauważyć, że dodatkowo wyróżnia się pojęcie „dyplomacji handlowej”, czy też komercyjnej (commercial diplomacy), która nakierowana powinna być na działalność w ramach polityki handlowej związanej z negocjacjami kontraktów handlowych, rozstrzyganiem sporów handlowych i usługami wsparcia biznesu. Dlatego dyplomatów
handlowych łączy się często z takimi zadaniami jak: otwieranie zagranicznych rynków dla krajowych przedsiębiorstw, współudział w realizacji rządowych programów rozwoju gospodarczego kraju, podejmowanie działań na rzecz napływu inwestycji zagranicznych czy też działań interwencyjnych na szczeblu administracji rządowych w interesie krajowych firm i instytucji”. W polskim tłumaczeniu, termin „dyplomacja ekonomiczna”
traktowana jest zamiennie z terminem „dyplomacja gospodarcza”, ale często odmiennie w stosunku do „dyplomacji handlowej”. Ponadto w dokumentach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiają się także takie zwroty, jak „ekonomizacja dyplomacji” czy „ekonomizacja polityki zagranicznej”. Wydaje się zatem, że dyplomacja ekonomiczna ma głównie wymiar makroekonomiczny (państwowy), a dyplomacja handlowa powinna realizować cele mikroekonomiczne (operacyjne). Jak się jednak wyraźnie podkreśla, w praktyce zadania dyplomacji ekonomicznej i handlowej są często trudne do wyodrębnienia, dlatego konieczna jest ich ścisła koordynacja. (…) W przyjętych przez Radę Ministrów w marcu 2012 r. „Priorytetach polskiej polityki zagranicznej na lata 2012–2016” w ramach obszarów: Promocja Polski za granicą oraz Służba zagraniczna przyjęto m.in. zadania:
prowadzenie jednolitej polityki komunikacyjnej oraz
utrzymanie spójności działań promocyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu wielu podmiotów zaangażowanych w promowanie Polski poza granicami kraju,
utworzenie efektywnego systemu (m.in. w ramach gospodarki) promocji Polski za granicą oraz wprowadzenie
zasad jej koordynacji przez m.in. wzmocnienie współpracy międzyresortowej w tym zakresie,
usprawnienie mechanizmów koordynacji współpracy międzynarodowej resortów, urzędów i instytucji.
Jak wskazuje Ministerstwo Gospodarki podstawowym kierunkiem działania 48 WPHI podległych temu resortowi jest promocja polskiego eksportu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz polskich inwestycji za granicą. Dla każdego WPHI opracowane są i zatwierdzone przez MG roczne programy działań promocyjnych.
Zgodnie z informacjami zawartymi na wspólnej stronie internetowej WPHI ambasad i konsulatów RP16, do zadań
tych jednostek należy udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom w kontaktach gospodarczych w świecie,
w szczególności:
1. Promocja polskiej gospodarki i produktów.
2. Ułatwianie dostępu do rynku towarów i usług kraju
urzędowania.
3. Ochrona interesów polskich przedsiębiorców w kontaktach z administracją i podmiotami gospodarczymi.
4. Przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski.

5. Wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów; w tym
zwłaszcza udzielanie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, wymagań formalnych,
procedur, instytucje, podatków itp.
6. Udzielanie informacji na temat możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, inwestycyjnej lub kooperacyjnej.
7. Udostępnianie baz danych importerów, potencjalnych inwestorów i eksporterów.
8. Udostępnianie wykazu otrzymanych bezpośrednio zapytań ofertowych.
9. Udzielanie informacji o imprezach targowych, giełdach towarowych i warunkach uczestnictwa, a także pomoc
w organizowaniu wystąpień targowych polskich przedsiębiorstw.
10. Przekazywanie ofert polskich eksporterów potencjalnym importerom i reprezentującym je instytucjom, bezpłatnym bazom danych itp.
11. Uzyskiwanie lub pośredniczenie w uzyskaniu opinii handlowych o przyszłych partnerach firm polskich.
12. Wyszukiwanie partnerów kooperacyjnych i inwestycyjnych dla firm polskich.
13. Organizacja seminariów i misji na tematy gospodarcze.
14. Inicjowanie współpracy między regionami”.

Cyt. za: K. Marchewka-Bartkowiak, Dyplomacja ekonomiczna w Polsce. Organizacja, zadania i kierunki działalności (w:) Analizy BAS, 2014 nr 6, s.3, 6.